Spider man 220EC-Đặc trị nhện đỏ trên cây trồng và nhện gié hại lúa.